سرویس های مندرج در جداول زیر دارای تائیدیه ۵۱۸۴۲۵ از سازمان تنظیم مقررات می باشند.

سرویس اینترنت ماهیانه ( ۳۰ روزه ) | با سرعت بی نهایت | حجمی

| اینترنت پرسرعت ماهیانه ( ۳۰ روزه ) |
40 گیگ
50هزارتومان
 • + 40 گیگ صبحانه
 • حداقل سرعت: 2Mbps
 • حداکثر سرعت: 40Mbps
100 گیگ
99هزارتومان
 • + 100 گیگ صبحانه
 • حداقل سرعت: 2Mbps
 • حداکثر سرعت: 40Mbps

در زمان استفاده از ترافیک بین الملل مشترک می تواند از ۵۰ % ترافیک اعلام شده استفاده نماید | ساعت استفاده از بسته های صبحانه ۲ تا ۷ صبح می باشد

| اینترنت پرسرعت ماهیانه ( ۳۰ روزه )
40 گیگ
50هزارتومان
 • + 40 گیگ شبانه
 • حداقل سرعت: 2Mbps
 • حداکثر سرعت: 40Mbps
100 گیگ
99هزارتومان
 • + 100 گیگ شبانه
 • حداقل سرعت: 2Mbps
 • حداکثر سرعت: 40Mbps

در زمان استفاده از ترافیک بین الملل مشترک می تواند از ۵۰ % ترافیک اعلام شده استفاده نماید | ساعت استفاده از بسته های صبحانه ۲ تا ۷ صبح می باشد

سرویس اینترنت شش ماهه ( ۱۸۰ روزه ) | با سرعت بی نهایت | حجمی

200 گیگ
220هزارتومان
 • مدت زمان سرویس : 180 روز
 • ترافیک سرویس : 200 گیگابایت
 • حداقل سرعت: 2Mbps
 • حداکثر سرعت: 40Mbps
500 گیگ
450هزارتومان
 • مدت زمان سرویس : 180 روز
 • ترافیک سرویس : 500 گیگابایت
 • حداقل سرعت: 2Mbps
 • حداکثر سرعت: 40Mbps

| در زمان استفاده از ترافیک بین الملل مشترک می تواند از ۵۰ % ترافیک اعلام شده استفاده نماید |

سرویس اینترنت مدت دار | با سرعت مشخص شده | حجمی

120 گیگ
666 روز126 هزارتومان
 • مدت زمان سرویس : 666 روز
 • ترافیک سرویس : 120 گیگابایت
 • حداقل سرعت: 1Mbps
 • حداکثر سرعت: 6Mbps

| در زمان استفاده از ترافیک بین الملل مشترک می تواند از ۵۰ % ترافیک اعلام شده استفاده نماید |

سرویس اینترنت غیرحجمی

سرعت 1.5 مگابیت
82.000تومان
 • مدت زمان سرویس : 30 روز
 • سرعت 1.5 مگابیت
 • حداقل تبادل ترافیک : 105 گیگ داخلی
 • ضریب اشتراک : 6

| ضریب اشتراک مشترکین ۶ می باشد و ترافیک سرویس نامحدود خواهد بود |

سرعت 6 مگابیت
295.400تومان
 • مدت زمان سرویس : 30 روز
 • سرعت 6 مگابیت
 • حداقل تبادل ترافیک : 420 گیگ داخلی
 • ضریب اشتراک : 6

سرویس اینترنت غیرحجمی با حداقل تبادل ترافیک ۱۴۰۰

سرعت 3 مگابیت
125.000تومان
 • مدت زمان سرویس : 30 روز
 • سرعت 3 مگابیت
 • حداقل تبادل ترافیک : 250 گیگ داخلی
 • ضریب اشتراک : 6

| در زمان استفاده از ترافیک بین الملل مشترک می تواند از ۵۰ % ترافیک اعلام شده استفاده نماید |

فهرست